Naar de hoofdinhoud

Kwaliteitsvisie

1. Het kwaliteitsbeleid van het OPZ Geel streeft naar voordelen voor de gebruikers, de medewerkers, de organisatie en voor de samenleving in haar geheel.

2. Het OPZ Geel wenst kwaliteitsvolle verantwoorde zorg te bieden aan alle patiënten.
Ons doel is aan elke gebruiker (patiënt, bewoner) verantwoorde zorg te verstrekken, zonder onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras, geaardheid en vermogenstoestand van de betrokkenen.
Verantwoorde zorg betekent voor ons:

 • Veilige zorg,
  waarbij voorkomen wordt dat de patiënt vermijdbare schade oploopt ten gevolge van het zorgverleningsproces.
 • Doeltreffende zorg,
  waarbij we vooreerst de doelen bepalen om vervolgens via metingen na te gaan of deze doelen ook bereikt worden. De variaties in zorg worden herleid tot de meest doeltreffende aanpak en dienen afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie.
 • Continue zorg,
  die we ononderbroken en in samenhang aanbieden; en dit zowel in ons zorgcentrum als in de samenwerking met andere zorgvoorzieningen.
 • Gebruikersgerichte zorg,
  die gericht is op de verwachtingen, noden, behoeften en waarden van patiënten/gebruikers. De aandacht gaat hierbij naar respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit, correcte bejegening, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zelfbeschikkingsrecht, klachtenbemiddeling- en behandeling, informatie aan en inspraak van de gebruiker en iedere belanghebbende uit zijn leefomgeving.
 • Ethisch verantwoorde zorg,
  waarbij de kwaliteit van de zorgrelatie getuigt van zorgvuldigheid, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid, aandacht, begrip en respect.
 • Doelmatige zorg,
  waarbij we de beschikbare middelen verantwoord gebruiken en verspilling van geld, materialen, werkkracht, tijd en energie voorkomen.
 • Maatschappelijk aanvaarde zorg, o.a. tijdige, toegankelijke en betaalbare zorg die aanvaard wordt door de maatschappelijke omgeving van gebruikers en de ruimere samenleving. De tijdigheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg zijn hierbij essentiële dimensies.

Het streven naar deze kwaliteitsvolle, verantwoorde zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het OPZ Geel, de overheden en de patiënten/gebruikers zelf. Actieve betrokkenheid en medewerking van alle partijen zijn nodig om tot een positief resultaat te komen.

3. Het OPZ Geel wenst een kwaliteitsvolle organisatie te zijn voor de medewerkers en de organisatie en voor de samenleving.
Kwaliteitsvolle zorg voor onze patiënten mag niet ten koste gaan van het welzijn van ons personeel of de financiële gezondheid van ons zorgcentrum. Werken aan kwaliteit is in ieders belang en dient naar een evenwicht te zoeken waar alle betrokkenen beter van worden. Dit maakt dat ook het personeelsbeleid, het leiderschap en het operationele beleid onze expliciete aandacht krijgen.
Ook voor de samenleving wensen we een organisatie te zijn die kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening biedt. Hiertoe werken we actief samen met cliënten, families, zorgpartners, overheden, opleidingscentra ... en zijn we transparant en toegankelijk ten aanzien van onze werking en resultaten.

4. Integrale aanpak, continue kwaliteitsverbetering, Plan-Do-Check-Act cirkel

Het OPZ Geel wil een cultuur en structuur uitbouwen waarin het streven naar continue verbetering vanzelfsprekend is en waarin de ´gebruiker van de zorg´ een centrale plaats heeft.
´Wie stopt met beter worden, houdt op met goed te zijn´
Deze integrale benadering maakt dat kwaliteitsvolle zorg een taak is voor elke medewerker en alle diensten van ons zorgcentrum.