Oproep tot kandidaten

Oproep tot kandidaten voor 4 onafhankelijke bestuurders voor de Raad van Bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (m/v)

Context

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) is een openbaar psychiatrisch zorg- en kenniscentrum met een tweedelijnsopdracht, dat voor mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel.  

De Raad van Bestuur is in eerste instantie bevoegd voor het bepalen van de strategische doelstellingen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor o.m. het opstellen van de begroting, alle aangelegenheden die door de ziekenhuiswetgeving worden toegewezen aan de beheerder van een ziekenhuis, strategische personeelsaangelegenheden, bouwplan, bouwkalender en investeringskredieten … Meer info over OPZ Geel is beschikbaar op de website https://www.opzgeel.be.

De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks (momenteel is dat elke 2de maandag van de maand vanaf 16u30).  De vergaderingen gaan digitaal of in het OPZ Geel door.

Profiel

U heeft affiniteit met de zorg en welzijnssector, aangevuld met volgende deskundigheid:

Mandaat 1: een profiel met verankering in het lokale bestuur die impact heeft en vanuit een samenwerkingsattitude aanwezig is in lokale netwerken. Hij/zij is bereid om een actieve bijdrage te leveren binnen deze netwerken en met belanghebbenden om het lokaal draagvlak te behouden/verhogen. Beslissingsautoriteit binnen strategische of structurele lokale allianties is een meerwaarde. 
Mandaten 2 en 3: een managementprofiel met specifieke expertise in ofwel:

  • HR
  • Finance (expertise in ziekenhuisfinanciering is een meerwaarde)
  • Juridisch-ethische thema’s
  • Organisatieontwikkeling en –optimalisatie
  • Ziekenhuisomgeving

Mandaat 4: een profiel met een voldoende strategische achtergrond in patiënten- en contextparticipatie (ervaringsdeskundigheid in GGZ is een meerwaarde).

U denkt strategisch en beslist (collegiaal) op basis van uw onafhankelijk oordeel. U vermijdt belangenconflicten. Er wordt van u als bestuurder een respectvolle, morele en maatschappelijk onberispelijke houding verwacht. U  handelt in het belang van OPZ Geel en zet zich in om de continuïteit en ontwikkeling van het zorgcentrum in onze regio te garanderen en de middelen effectief en efficiënt in te zetten. Tenslotte voldoet u aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden én onverenigbaarheden.

Aanbod

Het mandaat van onafhankelijk bestuurder loopt tot 2025 en is bezoldigd.  De vergoedingen bestaan uit een jaarlijkse forfaitaire bruto vergoeding van 1.836 euro en 183,6 euro bruto presentiegeld per vergadering. Deze bezoldiging is onderhevig aan de regels mbt sociale bijdragen voor zelfstandigen. Gemaakte reiskosten worden eveneens vergoed. De bestuurders worden gedekt door een bestuurders¬aansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

  • Kandidaturen die niet voldoen aan de formele voorwaarden inzake onafhankelijkheid en onverenigbaarheid worden uitgesloten van deelname;
  • Een door de Raad van Bestuur gemandateerde jury voert een cv-selectie door en draagt, ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur een lijst van geschikte kandidaten voor.  De Raad van Bestuur beslist om maximum 4 geschikte kandidaten per mandaat uit te nodigen voor een selectiegesprek;
  • De door de Raad van Bestuur gemandateerde jury bezorgt, obv de gevoerde selectiegesprekken, een gemotiveerd individueel verslag aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist op basis van dit gemotiveerd advies welke 2 kandidaten per mandaat zullen worden voorgedragen aan de Vlaamse regering;
  • De Raad van Bestuur houdt  rekening met de bepalingen inzake evenredige vertegenwoordiging (2/3-regel); bij gelijke appreciatie wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat die behoort tot het geslacht dat ondervertegenwoordigd is;
  • De Vlaamse regering benoemt, uit de door de Raad van Bestuur voorgedragen kandidaten telkens 1 onafhankelijk bestuurder per te begeven mandaat.

De eindkandidaten die door de Raad van Bestuur als geschikt worden bevonden en die de Vlaamse regering niet aanstelt, worden opgenomen als reservekandidaten voor de duurtijd van deze legislatuur. 

Heeft u interesse?

Gelieve dan een mailtje te sturen naar de secretaris (ann.schoeters@opzgeel.be). Zij bezorgt u per kerende het kandidaatstellingsformulier. 

U stuurt dit kandidaatstellingsformulier samen met uw cv uiterlijk op 18 oktober 2020 naar zowel de voorzitter (ruben.lemmens@vkwlimburg.be) als de secretaris (ann.schoeters@opzgeel.be) van de Raad van Bestuur.

Extra info

Voor meer inhoudelijke info kan u steeds contact opnemen met Ruben Lemmens, voorzitter van de Raad van Bestuur via ruben.lemmens@vkwlimburg.be of telefonisch via 0475 219 219.

De Vlaamse overheid zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. De gebouwen van OPZ Geel zijn toegankelijk voor mensen met een handicap.