Naar de hoofdinhoud

Behandeleenheid 1

Behandeleenheid 1 biedt zorg op maat aan patiënten met een psychotische kwetsbaarheid. De zorgverleners werken multidisciplinair aan het hersteltraject, waarbij het opbouwen van een vertrouwensband en participatie van de patiënt zelf centraal staan.

Doelgroep

Patiënten met een psychotische kwetsbaarheid die niet in de eerste plaats ontstaat uit een verslaving of persoonlijkheidsstoornis. De leefeenheid richt zich op de leeftijdsgroep van 18 tot 65 jaar.

Behandelvisie

Medisch-biologisch

Door middel van medicatie kan een actieve psychose verminderd worden, of de kwetsbaarheid voor psychose verzacht worden. Medicatie maakt het mogelijk voor patiënten om zich open te stellen voor verdere therapie, waardoor dit vaak een eerste stap is in het behandeltraject.

Gedragstherapeutisch

Vanuit gedragstherapeutische invalshoek staan we stil bij de invloed die ervaringen, gedachten, overtuigingen en gevoelens hebben op het dagelijkse functioneren van de patiënt. Deze visie wordt geconcretiseerd vanuit Acceptance and Commitment Therapie (kortweg ACT).
Samen met de patiënt exploreren we hoe hij/zij omgaat met moeilijke gebeurtenissen, onaangename ervaringen, gedachten en gevoelens. En op welke wijze het omgaan hiermee, al dan niet helpend is. De focus ligt niet op het laten verdwijnen van onaangename ervaringen, gedachten of gevoelens, maar op het veranderen van de relatie tot deze ervaringen. Hierbij leert de patiënt ruimte maken voor gevoelens, afstand nemen van gedachten, stilstaan bij wie hij/zij is en meer te leven in het hier-en-nu. Op deze manier wordt de persoonlijke veerkracht vergroot en kan men weerbaarder omgaan met de uitdagingen van het leven. Door bewust na te denken over wat de persoon echt belangrijk vindt in zijn leven, kunnen er actief stappen gezet worden in de richting van wat hij/zij wil bereiken.

Werkwijze

We vertrekken vanuit een ontmoeting met elke patiënt als een uniek persoon. We hebben daarbij aandacht voor eigen krachten en weerbaarheid, zonder lasten en hindernissen uit het oog te verliezen. Het stilstaan bij eigen waarden in het leven en het begeleiden in het uitbouwen van een – voor de persoon – zinvol leven, is hierbij het vertrekpunt. Dat past binnen de herstelvisie, die door heel het ziekenhuis wordt uitgedragen.
Naast de noden van de patiënt, wordt er ook ruimte gemaakt om stil te staan bij de noden van het netwerk rond de patiënt. In de mate van het mogelijke worden familie en andere belangrijke derden expliciet betrokken in het behandeltraject. Daarnaast is afstemming met het professioneel netwerk van de patiënt hierbij een belangrijke pijler. Zo nodig wordt er ook ingezet op het versterken van het netwerk rondom de patiënt.

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Behandeleenheid 1
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 91 11
Fax: 014 57 90 34
E-mail: volwassenen.behandel.1@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.