Naar de hoofdinhoud

Behandeleenheid 2

De open behandeleenheid 2 richt zich op een heterogeen publiek tussen 18 en 65 jaar dat behoefte heeft aan een opname met intensieve therapeutische ondersteuning, gericht op een onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Het gaat om mensen die zich kunnen handhaven binnen een open structuur waarin veel verantwoordelijkheid bij hen wordt gelegd. We werken ondersteunend en versterkend vanuit het model van dialectische gedragstherapie.

Doelgroep

Het aanbod is gericht op volwassenen die moeilijkheden ervaren op gebied van:

  • emotieregulatie zoals woede-uitbarstingen, opkroppen van emoties...
  • sociale omgang zoals instabiele relaties, vastlopen in relaties, conflicten, moeite om anderen te vertrouwen, sterke oordelen over/naar anderen toe...
  • het eigen gedrag in de hand kunnen houden zoals impulsiviteit, middelengebruik, suïcidepogingen, zelfverwonding...
  • zelfbeeld en zelfvertrouwen.

De oorzaken van deze problemen en klachten kunnen verschillend zijn, waarbij steeds gedacht wordt aan voortdurende wisselwerking tussen biologische en sociale factoren.
Patiënten moeten in staat zijn om bij zichzelf stil te staan en aan zichzelf te werken via explorerende, activerende en ondersteunende therapieën die gericht zijn op het beter leren kennen, stilstaan bij en veranderen van eigen gedachten, gevoelens, gedrag en omgangswijzen over zichzelf of anderen.

Wat sluit opname uit?:

  • psychotische problematiek;
  • autismespectrumstoornissen;
  • zwakbegaafdheid (IQ beneden 80);
  • afhankelijkheid van harddrugs.

Wat willen we bereiken?

We werken samen aan het realiseren van de doelstellingen van de patiënt en aan het aanpakken van zijn/haar moeilijkheden zodat de terugkeer naar huis, al dan niet met ambulante ondersteuning, snel gerealiseerd kan worden.

Behandelvisie

De opname is een onderdeel van een herstelproces waarbij we door intensief therapeutisch te werken, moeilijkheden en doelstellingen verkennen en aanpakken, zodat de patiënt (weer) een menswaardig leven kan uitbouwen. Het is niet mogelijk alle moeilijkheden waar de patiënt hinder van ondervindt op te lossen binnen deze behandeling. Vaak vormt de behandeling een onderdeel van een langer proces dat verdergezet wordt in bijvoorbeeld dagtherapie of ambulante therapie. Maar door de therapie wordt het wel mogelijk om een levenswaardig bestaan op te bouwen en thuis verder te kunnen gaan zonder dat alle problemen opgelost hoeven te zijn. Belangrijk is dat de patiënt zelf, in samenspraak met het team, kiest aan welke moeilijkheden hij/zij wil werken.

In het gehele proces – van voor de opname tot het einde van de residentiële behandeling – is er aandacht voor de terugkeer naar het dagelijkse leven en maatschappelijke participatie buiten de afdeling. Op het gebied van maatschappelijk functioneren, staan vaardigheden en maatschappelijke activiteiten centraal die noodzakelijk zijn om het dagelijkse leven vorm te geven, te structureren en zin te geven. Belangrijk in dit kader zijn werk, studie, vrije tijd, sociale contacten, zelfzorg in de eigen omgeving en lotgenotencontact. Waar mogelijk wordt tijdens de opname tijd gemaakt voor het opbouwen, onderhouden en in stand houden van contacten van deze aard. Familie en/of andere steunfiguren worden zoveel mogelijk in de begeleiding betrokken.

In de afdelingswerking zijn naast het model van dialectische gedragstherapie ook een aantal krachtlijnen terug te vinden van de visie op herstelgericht werken.

Het kader van de dialectische gedragstherapie (DGT) is ontwikkeld door Marsha Linehan, die zich baseerde op drie fundamenten; de gedragstherapie, de dialectiek en het zenboeddhisme. Voor haar visie op emotieregulatie–moeilijkheden baseerde ze zich op de bio-sociale theorie.

Aanmelding

Aanmeldingen uit het arrondissement Turnhout verlopen via de procedure die het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen) hanteert. Andere verwijzers kunnen contact opnemen met de psychiater van wacht om iemand aan te melden.
Na aanmelding organiseren we een informatiegesprek, waarbij we onze werking en principes toelichten. We nodigen de patiënt ook uit om stil te staan bij zijn/haar doelstellingen en bespreken die verder tijdens het intakegesprek. Om dit voor te bereiden, geven we een formulier mee.
Tijdens het intakegesprek zoeken we naar een mogelijke afstemming tussen de eigen doelstellingen van de patiënt en ons therapie-aanbod en we verkennen de motivatie voor opname. De intake vormt een belangrijke eerste aanzet voor een verdere therapeutische samenwerking.

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Behandeleenheid 2
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 91 11
Fax: 014 57 90 34
E-mail: volwassenen.behandel.2@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van het e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.