Naar de hoofdinhoud

Behandeleenheid 3

Behandeleenheid 3 biedt een behandeling aan mensen met langdurige en complexe psychiatrische problemen, waarbij een individuele benadering aangewezen is binnen een ondersteunend, structurerend behandelklimaat.

Doelgroep

Volwassenen (18 tot 65 jaar) met een langdurige en complexe problematiek die baat hebben bij een opname binnen een ondersteunend, structurerend behandelklimaat.

Behandelvisie

We werken op onze afdeling met twee leefgroepen gericht op behandeling. Iedere behandelgroep heeft een apart therapieschema dat aangepast is aan de individuele mogelijkheden en hulpvraag/doelstellingen van de patiënt.

Wending

In leefgroep Wending leren we patiënten hun gedrag aan te passen door hun manier van denken bij te stellen. Om aan dit inzichtgevende luik te werken, is het nodig dat patiënten de link tussen gedachten en gedragingen inzien en van daaruit veranderingsgericht werken. De focus ligt op het versterken en uitbreiden van communicatieve, emotionele, sociale, organisatorische en probleemoplossende vaardigheden zodat de patiënt zich zo autonoom mogelijk kan ontwikkelen.
We bieden vaardigheidstrainingen individueel aan om tegemoet te komen aan individuele noden en beperkingen.
We verwachten dat patiënten actief participeren aan hun behandeling door mee te denken, mee te praten en mee te evalueren. Ze bereiden zich voor op re-integratie door bredere inzichten te verwerven in (de oorzaken en de gevolgen van) hun gedrag en door deze kennis stapsgewijs, op eigen tempo en in verhouding tot de eigen mogelijkheden toe te passen in praktijksituaties. We merken immers dat, hoewel deze patiënten beneden gemiddeld tot normaal begaafd zijn, verwerkingssnelheid en werkgeheugen vaak gestoord zijn.

Oase

In de leefgroep Oase werken we vooral rond praktische vaardigheden, eerder dan cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt passen we zijn/haar omgeving aan om zo het aanleren van nieuw en gewenst gedrag te vergemakkelijken, of zoeken we naar hulpmiddelen en steunbronnen.
Deze leefgroep focust op patiënten die aan de grens lijken te zitten van hun kunnen en die probleemgedrag kunnen vertonen, omdat hun omgeving onvoldoende is aangepast aan hun noden, behoeften en mogelijkheden. Soms kunnen we bepaalde symptomen relatief eenvoudig voorkomen of vermijden door gewoon de omgeving aan te passen. Relatief eenvoudige aanpassingen aan de omgeving of aan de routines kunnen dan leiden tot grote verbeteringen in het gedrag en in het welbevinden en de kwaliteit van leven van de patiënt.
Tijdens gesprekken en therapieën trachten we te achterhalen of elk aspect van de omgeving (de prikkels en de eisen) voldoende afgestemd is op de noden en de beperkingen van de patiënt (zijn ze te onduidelijk, te moeilijk, over- of onderprikkelend?). Eens geïdentificeerd welke aspecten van de omgeving stress uitlokken en welke beschermend werken, passen we de omgeving in de mate van het mogelijk aan. Patiënten in deze leefgroep zijn veelal laagbegaafd tot licht mentaal beperkt.
Binnen beide groepen proberen we de gezonde (rest)capaciteiten van de patiënt aan te spreken op vlak van wonen, werken, sociale contacten en vrije tijd om zo te komen tot een succesvolle resocialisatie.

Contact

OPZ Geel
Divisie Volwassenen - Behandeleenheid 3
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

tel: 014 57 91 11
fax: 014 57 90 34
E-mail: volwassenen.behandel.3@opzgeel.be *

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste verder kunnen helpen.