Naar de hoofdinhoud

Uw rechten

In een goede relatie weet u wat u aan elkaar hebt. Ook in een relatie tussen zorgverlener en patiënt is dit belangrijk.
Sinds 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Door de rechten van de patiënt duidelijk te omschrijven en in één enkele wet samen te brengen, weet iedereen beter waaraan zich te houden, wat uiteindelijk tot een betere relatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar (geneesheren, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, apothekers …) zal leiden.

Op basis van deze wet en binnen de wettelijke beperkingen hebt u als patiënt* tegenover uw beroepsbeoefenaar recht op:

1. De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg.
2. Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener.
3. De zorgverlener geeft u duidelijke informatie.
4. U geeft toestemming voor een behandeling.
5. U hebt toegang tot het patiëntendossier. 
6. De zorgverlener respecteert uw privacy.
7. U kunt terecht bij de ombudsdienst.

* Als een patiënt niet in staat is om zelf zijn rechten uit te oefenen, kunnen die rechten worden overgedragen aan iemand anders.

Meer informatie over uw rechten als patiënt vindt u op de website www.patientenrechten.be en kunt u lezen in de brochure van de federale overheidsdienst. U kunt ook de brochure van het Vlaams patiëntenplatform raadplegen.

Hoe gaat het OPZ Geel om met uw privacy?

Patiënten in OPZ Geel hebben recht op deskundige zorg maar evenzeer op hun privacy en transparante verwerking van hun persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens in OPZ Geel is noodzakelijk voor uw behandeling en de administratieve ondersteuning hiervan.
OPZ Geel heeft een Privacyreglement opgesteld om u als patiënt te kunnen verduidelijken op welke wijze uw persoonsgegevens in OPZ Geel worden verwerkt en hoe u als patiënt controle kunt uitoefenen op deze verwerking. U kunt het Privacyreglement hier raadplegen. Een kopie van dit reglement kunt u ook steeds ter inzage terugvinden aan het onthaal.

Patiëntendossier

Het OPZ Geel bewaart alle gegevens met betrekking tot uw behandeling en zorg in uw persoonlijk patiëntendossier. Dit dossier is deels elektronisch, deels op papier en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en paramedici (maatschappelijk werkers, kinesisten, psychologen, therapeuten …). Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina.

Omwille van het beroepsgeheim en respect voor de privacy van u als patiënt zijn zowel voor personeelsleden als voor stagiair(e)s strikte regels opgesteld voor het omgaan met informatie uit het patiëntendossier.

Algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het OPZ Geel en de beroepsbeoefenaar

Hoewel wij ernaar streven om u steeds de best mogelijke zorg te verschaffen, belet dit niet dat in sommige gevallen u van oordeel kunt zijn dat uw rechten als patiënt geschonden werden en dat u een klacht wenst in te dienen.

In het OPZ Geel zijn verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars werkzaam die niet allen hetzelfde juridisch statuut hebben. Het kan gaan om werknemers of om zelfstandige beroepsbeoefenaars. Als patiënt hebt u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werkzaam zijn.

Indien u meer informatie wenst over het statuut van een bepaalde beroepsbeoefenaar dan kunt u contact opnemen met de personeelsdienst: Nele Moons, tel. 014-57 93 82.

Informatie over de verzekeringsstatus en over de vergunnings- of registratiestatus

Het OPZ Geel heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. De artsen zelf zijn ook verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid.
Het OPZ Geel werd erkend als psychiatrisch ziekenhuis (erkenningsnummer 939) en de artsen beschikken bij hun indiensttreding over het visum van de minister bevoegd voor Volksgezondheid voor het uitoefenen van hun beroep.

OPZ Geel heeft sedert 11.02.2016 een vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst. Het  vergunningsnummer is 18.0084.01.

OPZ Geel is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot KBC Verzekeringen, 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2. Het polisnummer is WD/28.963.567/0300