Naar de hoofdinhoud

Beleidsmatige aanpak

Vermaatschappelijking van zorg

Geestelijke gezondheidszorg kent de jongste jaren een sterke verschuiving van zorg in het ziekenhuis naar zorg in de eigen leefomgeving van de patiënt. Dat beantwoordt aan de vraag om de zorg zo min mogelijk ingrijpend te laten zijn en zoveel mogelijk op maat van de patiënt te organiseren. Opname op een ziekenhuisbed wordt meer en meer een uitzondering.
Om deze omwenteling te doen slagen, werken we steeds intenser samen met partners en delen we onze expertise. We verruimen ook ons aanbod van zorgvormen buiten de muren van het zorgcentrum.
Het ziekenhuis blijft een belangrijke rol spelen. Het biedt zeer gespecialiseerde zorg bij complexe en dringende zorgvragen die in de eigen leefomgeving onvoldoende of onmogelijk behandeld kunnen worden. Minder vaak een bed, maar meer zorg per bed, wordt dus de regel.
Vermaatschappelijking van de zorg zit overigens in de genen van de Gelenaars. Al meer dan 700 jaar bieden de Gelenaars in hun gemeenschap een warme thuis aan mensen met psychische kwetsbaarheid. We blijven inspiratie halen uit die sterke traditie om in vermaatschappelijking van zorg te pionieren.

De patiënt staat centraal

De patiënt met een psychische kwetsbaarheid staat centraal. Patiënten spreken mee in het wat en hoe van hun behandeling en als de omstandigheden het toelaten, nemen ze zelf de regie van hun herstel in handen. We zetten in op herstelgericht werken en maken de patiënt het uitgangspunt van ons handelen. We gaan in dialoog met de patiënt, hebben oog voor zijn eigen krachten en als de omstandigheden het toelaten, neemt de patiënt de regie van zijn eigen herstel in handen. Het betekent dat we ons als zorgverleners inleven in een andere rol, dat we meer coach en partner worden. We differentiëren ons aanbod en we werken psychiatrische zorgtrajecten uit die continuïteit van zorg voor de patiënt verzekeren langs de hele weg naar herstel. Ons zorgaanbod is geen begin- of eindpunt, maar een onderdeel van een ruimer traject waaraan de patiënt mee vorm geeft.

Lees meer over herstelgerichte zorg.

Sterk ondernemerschap

Om de voortrekkersrol te kunnen blijven spelen die de regio van ons verwacht, moeten we initiatief en ondernemerschap tonen. We zijn het enige psychiatrische zorgcentrum van de regio en we hebben expertise en impact. We werken samen in meerdere formele en informele netwerken en willen samen met onze partners groeien in excellente zorg. De vermaatschappelijking van de zorg, het werken in netwerken en het implementeren van herstelgerichte zorg, zijn echter niet louter praktisch-operationele doelen. Ze vereisen een andere manier van denken en een andere cultuur. We willen door ons dynamisme en ons ondernemerschap richtinggevend zijn, op weg naar openheid, gedeelde verantwoordelijkheid en het verankeren van een passende cultuur.

Kwaliteitsvisie

  1. Het kwaliteitsbeleid van het OPZ Geel streeft naar voordelen voor de gebruikers, de medewerkers, de organisatie en voor de samenleving in haar geheel.
  2. Het OPZ Geel wenst kwaliteitsvolle verantwoorde zorg te bieden aan alle patiënten.
  3. Het OPZ Geel wenst een kwaliteitsvolle organisatie te zijn voor de medewerkers en de organisatie en voor de samenleving.
  4. Integrale aanpak, continue kwaliteitsverbetering, Plan-Do-Check-Act cirkel
Open hier de volledige visietekst