Naar de hoofdinhoud

Ouderen SP

Doelgroep

Leefeenheid Ouderen SP richt zich naar twee doelgroepen: enerzijds naar mensen met dementie en gedrags- en psychologische symptomen (gesloten leefeenheid). Anderzijds naar mensen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische kwetsbaarheid die wachtende zijn op een aangepaste woonvorm (open leefeenheid).

De opname bij mensen met dementie staat in functie van herstel van psychisch, sociaal en lichamelijk welbevinden door het bieden van een positieve sociale omgeving waarin de zorg vertrekt vanuit de individuele behoeften van iedere patiënt.
Al van bij het begin van de opname wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstperspectieven zodat de eventuele organisatie van ondersteunende diensten (bejaardenhulp, thuisverpleging…) of heroriëntering naar bijvoorbeeld een voorziening voor personen met dementie tijdig kan georganiseerd worden.

De opname in de open leefeenheid staat in functie van het behouden en verbeteren van het eigen psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren. De ouderen worden er voorbereid op mogelijke plaatsing in een aangepaste woonvorm.

Behandelvisie

De behandeling op leefeenheid SP wordt geboden door een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, psycholoog, somatisch arts, verpleegkundig personeel, psychomotorisch therapeut, kinesist, ergotherapeut & maatschappelijk werker. Zo nodig kan beroep gedaan worden op een logopediste.
Op de leefeenheid wordt het herstelgericht werken voornamelijk vormgegeven door persoonsgerichte zorg. Dit betekent dat niet de ziekte centraal staat, maar het mens-zijn, de persoon, diens functioneren, levenssituatie en levensstijl. Mensen die worden opgenomen moeten zich erkend en gerespecteerd voelen. Belangrijk hierbij is dat gevoelens en belevingen ernstig genomen worden en dat we hierbij in de mate van het mogelijke aansluiten.
We starten telkens met het in kaart brengen van de situatie. Dat gebeurt in nauw overleg met de omgeving (familie, derden). Hierbij besteden we zowel aandacht aan het psychische luik (cognitie, kwetsbaarheid, sterkten, persoonlijkheid ...), het biologische luik (lichamelijk onderzoek, lichamelijke problemen ...) als het sociale luik (omgeving, familie, rolinvulling ...).

De behandeling bestaat uit medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies (persoonlijke begeleiding, individuele therapie, structuur ...). Het team stelt in overleg met de patiënt en de omgeving een behandelplan op dat wekelijks geëvalueerd en zo nodig aangepast wordt. Zo werken we samen naar een ontslag waarbij we nauw samenwerken met het milieu waarnaar de patiënt wordt doorverwezen. Hierbij hebben we een vlotte overgang van ziekenhuisopname naar een aangepaste woonvorm voor ogen.

Contact

OPZ Geel
Divisie Ouderen - Ouderen SP
Dokter Sanodreef 4
2440 Geel

Tel.: 014 57 90 06
Fax: 014 57 92 38
E-mail*: ouderen.sp@opzgeel.be

*Opgelet: e-mail is een onpersoonlijk communicatiemiddel, enkel bedoeld voor korte en niet-vertrouwelijke communicatie. Maak daarom geen gebruik van dit e-mailadres om vertrouwelijke gegevens mee te delen, omstandige boodschappen te brengen of hulpvragen te stellen. Neem in zo'n geval telefonisch contact op met de dienst. Dan spreken we met u af hoe we u het beste kunnen helpen.