Naar de hoofdinhoud

Algemene aankoopvoorwaarden OPZ Geel

NIEUW
Op 1 januari 2022 wijzigde de BTW-wetgeving die betrekking heeft op prestaties van (para)medische beroepen, ziekenhuisverpleging en medische verzorging. Aangezien OPZ Geel een aantal activiteiten uitvoert die cfr. circulaire 2021/C/114 als BTW-plichtig worden beschouwd, heeft OPZ Geel voortaan een gemengd BTW-plichtig statuut.

Als gevolg van deze wijziging in ons BTW-statuut moet er voor zogenoemde ‘werken in onroerende staat’ met een verlegging van heffing gewerkt worden. Concreet betekent dit dat u geen BTW meer moeten aanrekenen op facturen voor werken in onroerende staat. In plaats daarvan moet op de factuur de volgende vermelding worden opgenomen: “Belasting te voldoen door de medecontractant - Koninklijk besluit nr. 1 , art. 20”. OPZ Geel zal dan de verschuldigde BTW doorstorten naar de overheid. Deze wijziging ging in op 1 juli 2022. Er moet dus geen BTW meer aangerekend worden op alle facturen met een latere factuurdatum.
 

Algemeen

Artikel 1

Alle inschrijvingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, purchase orders en/of overeenkomsten worden beheerst door de relevante wetgeving, waaronder de BTW-regelgeving en de regelgeving van toepassing op de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Deze Algemene Aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, purchase orders en overeenkomsten, behoudens andere bepalingen vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Artikel 2

De Algemene Aankoopvoorwaarden OPZ Geel primeren op de (verkoop)voorwaarden van de leverancier, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Aanbod en aanvaarding van de bestelling

Artikel 3

Een bestelling door OPZ Geel is slechts geldig indien deze het voorwerp uitmaakt van een geschreven bestelling uitgaande van OPZ Geel en getekend door een behoorlijk gevolmachtigde persoon of personen.

De aanvaarding door de leverancier van een bestelling van OPZ Geel gebeurt stilzwijgend. Een afwijzing van de bestelling dient op schriftelijke wijze te gebeuren, per post, per e-mail of per fax, met verwijzing naar de bestelbonnummer van OPZ Geel. Bij gebrek aan schriftelijk protest door de leverancier van een bestelbon binnen de 10 kalenderdagen die volgen op de uitgifte ervan, beschouwen beide partijen de bestelbon als aanvaard. De aanvaarding van de bestelling impliceert de aanvaarding van de Algemene Aankoopvoorwaarden van OPZ Geel, de bijzondere voorwaarden, alsook van alle voorwaarden vervat in de aanbestedingsdocumenten.

Prijzen

Artikel 4

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle prijzen inclusief kosten van vervoer, verzending, verpakking, inklaring en taksen, maar exclusief BTW.

Artikel 5

De aankoopprijs aangeduid op de bestelbon is vast en niet vatbaar voor herziening of indexatie.

Artikel 6

De betaling gebeurt in Euro zoals vermeld op de bestelbon van OPZ Geel.

Levering

Artikel 7

De levertermijn aangeduid in de bestelbon is bindend en begint te lopen vanaf de datum van het versturen van de bestelbon. De aanvaarding van de bestelbon door de leverancier houdt voor de leverancier de formele verbintenis in de levertermijn na te komen. Ingeval van vertraging zal de leverancier OPZ Geel onmiddellijk schriftelijk informeren over de duurtijd van deze vertraging. Onverminderd de wettelijk voorziene bepalingen omtrent wanprestatie is OPZ Geel bij gehele of gedeeltelijke niet-levering binnen de levertermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 0,1% van het totale bedrag van de bestelling per kalenderdag vertraging en onverminderd het recht van OPZ Geel op een hogere schadevergoeding bij bewijs van hogere schade en onverminderd het recht van OPZ Geel op ontbinding van de overeenkomst.
Ingeval de gehele of gedeeltelijke niet-levering een termijnoverschrijding van minstens 14 kalenderdagen bedraagt, behoudt OPZ Geel zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk elders te plaatsen op kosten en risico van de in gebreke gebleven leverancier, en dit na een loutere kennisgeving aan de leverancier.

Artikel 8

Alle leveringen dienen te gebeuren DDP (Delivered Duty Paid) aan het adres vermeld op de bestelbon. Het magazijn van OPZ Geel is geopend op werkdagen van 8u30 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00.
Verlies en beschadiging gedurende het transport en het lossen tot aan de ontvangst op de plaats van de levering is uitsluitend voor rekening van de leverancier.

Artikel 9

Iedere levering moet vergezeld zijn van een verzendingsnota, met vermelding van de volledige naam en adres van de leverancier, de aard van de zending, de hoeveelheid en het bestelnummer van OPZ Geel.
Niettegenstaande de wettelijke bepalingen kunnen laattijdige levering of onvoldoende identificatie van de levering aanleiding geven tot hetzij opschorting van de betaling tot voldaan is aan de voorwaarden, hetzij weigering of terugzending van dergelijke levering, op risico en kosten van de leverancier.

Artikel 10

Voor zover geen bijkomende eisen werden gesteld in de aanbestedingsdocumenten, moeten de geleverde installaties, machines en werktuigen minstens voldoen aan de geldende wetten, reglementen en technische normen inzake kwaliteit, beveiliging, veiligheid, gezondheid en milieu. De vereiste instructies voor werking, bediening, onderhoud, inspectie en veiligheid moeten ten laatste samen met de levering van de installaties, machines en werktuigen in de originele taal en in het Nederlands worden geleverd.

Eigendoms- en risico-overdracht

Artikel 11

De eigendom van de goederen gaat bij de levering op de overeengekomen wijze en op de overeengekomen plaatst over op OPZ Geel, tenzij OPZ Geel de goederen betaald heeft voor deze levering. In dat geval gaat de eigendom over op het ogenblik van betaling. Het risico van de geleverde goederen berust bij de leverancier tot aanvaarding van de levering door OPZ Geel.

Aanvaarding van de levering

Artikel 12

Na levering verplicht OPZ Geel er zich toe de goederen binnen een redelijke termijn op basis van de overeengekomen vereisten te keuren. In geval van deelleveringen en behoudens andersluidende overeenkomst begint de termijn te lopen vanaf de dag van de laatste deellevering. In geval van diensten begint de termijn te lopen vanaf de dag van de laatste prestatie. OPZ Geel behoudt zich het recht voor over te gaan tot het uitvoeren van de door haar gekozen tests teneinde de goederen te keuren.

De goederen en/of diensten dienen te voldoen aan de specificaties zoals vermeld in artikel 10, alsook aan de specificaties van de plannen, beschrijvingen, tekeningen en/of monsters die op de bestelling van toepassing zijn.

Artikel 13

Onverminderd de wettelijk voorziene bepalingen omtrent wanprestatie zal OPZ Geel in geval van afkeuring de leverancier hiervan binnen een redelijke termijn in kennis stellen en zo nodig de goederen op kosten en op risico van de leverancier terugzenden.

Facturen en betaling

Artikel 14

Facturen dienen met verwijzing naar het bestelnummer van OPZ Geel te worden gezonden naar het volgende e-mail adres: invoices@opzgeel.be.  

Naast het bestelnummer moeten ook de volgende zaken opgenomen zijn op de factuur:

 1. Datum van uitreiking van de factuur;
 2. Volgnummer van inschrijving in het boek van uitgaande facturen van de leverancier;
 3. Naam en adres van de leverancier;
 4. BTW-nummer van de leverancier;
 5. Bankrekeningnummer van de leverancier (IBAN/BIC);
 6. Datum van de levering van de goederen of diensten of van de voltooiing van de werken;
 7. Omschrijving, hoeveelheid en prijs (eenheidsprijs en totale prijs) van de geleverde goederen, diensten of werken (alle gegevens nodig voor het bepalen van het toepasselijke BTW-tarief);
 8. Bij levering van machines en materieel: Serienummer(s);
 9. De eventuele prijsvermindering, het eventueel disconto, de afzonderlijk gefactureerde kosten voor verpakking en/of vervoer;
 10. Het BTW-tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW;
 11. Voor ‘werken in onroerende staat’ wordt er met een verlegging van heffing gewerkt. D.w.z. dat er geen BTW mag worden aangerekend op facturen voor werken in onroerende staat. In plaats daarvan moet op de factuur de volgende vermelding worden opgenomen: “Belasting te voldoen door de medecontractant - Koninklijk besluit nr. 1 , art. 20”. OPZ Geel zal de verschuldigde BTW doorstorten naar de overheid. 
 12. Het BTW-nummer van OPZ Geel: BE 0850.465.613.

Artikel 15

Enkel facturen die qua hoeveelheden en omschrijving overeenstemmen met de bestelling en het bestelnummer uitdrukkelijk vermelden, worden betaald. De betaling geschiedt binnen dertig kalenderdagen na de maand van ontvangst van de correcte factuur, op voorwaarde dat de levering/dienst aanvaard is.

Artikel 16

Alle facturen worden betaald via overschrijving op de door de leverancier vermelde bankrekening. Deelbetalingen zijn slechts mogelijk mits de bestelling daarin uitdrukkelijk voorziet.

Waarborgen

Artikel 17

De leverancier waarborgt de overeenstemming van de geleverde goederen en/of diensten met de vereisten van de geldende wetten, reglementen en technische normen inzake kwaliteit, beveiliging, veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, alsook met de voorwaarden en specificaties van de aanbestedingsdocumenten.

Artikel 18

De waarborgtermijn bedraagt minstens één jaar, tenzij anders overeengekomen. Gedurende deze periode verplicht de leverancier zich ertoe, ondanks de aanvaarding van de levering, om kosteloos alle gebrekkige of niet-conforme goederen en/of diensten te vervangen of te herstellen.

Aansprakelijkheid

Artikel 19

De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die hij, zijn aangestelden of onderaannemers aan OPZ Geel (daaronder begrepen diegenen die voor het OPZ Geel werkzaam zijn) en aan derden toebrengen.

De leverancier vrijwaart OPZ Geel voor alle aanspraken van derden ter zake.

Vertrouwelijkheid

Artikel 20

De leverancier is tot geheimhouding verplicht van de door OPZ Geel verstrekte informatie. De leverancier mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht. Het is de leverancier verboden de informatie te reproduceren of voor derden toegankelijk te maken, tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De leverancier verbindt er zich toe de opdracht noch te vermelden in zijn publiciteit, noch de opdracht te vermelden als referentie, zonder voorafgaandelijke toestemming van OPZ Geel.

Privacy en Verwerking van Persoonsgegevens

Artikel 21

In het kader van inschrijvingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, purchase orders en/of overeenkomsten bestaat de mogelijkheid dat de leverancier Persoonsgegevens zou Verwerken.

Onder Persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon: als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voor de toepassing van huidige Algemene Aankoopvoorwaarden OPZ Geel wordt onder Verwerken een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, verstaan.

De leverancier waarborgt en garandeert dat hij en zijn aangestelden in het kader van de levering van de goederen/diensten:

 • de Persoonsgegevens overeenkomstig de wetgeving Gegevensbescherming en instructies van OPZ Geel zal Verwerken, beschermen en beveiligen;
 • de geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen teneinde de Persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen, zal implementeren;
 • zullen samenwerken met OPZ Geel, indien nodig, omtrent een gegevensbeschermingseffectbeoordeling;
 • de Persoonsgegevens niet aan een derde zal meedelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPZ Geel;
 • OPZ Geel onmiddellijk in kennis stelt van een datalek en de gepaste maatregelen neemt;
 • de Persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van zijn verbintenissen zal bewaren; en
 • OPZ Geel de nodige informatie te bezorgen zodat OPZ Geel steeds aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen kan voldoen.

Indien er een relatie verwerkersverantwoordelijke – verwerker (leverancier) tot stand komt, zal er een addendum leveranciersovereenkomst m.b.t. gegevensbescherming overeengekomen worden tussen de partijen. OPZ Geel levert hiervoor een modeldocument aan.

Werfreglement

Artikel 22

De leverancier van de goederen en/of de diensten, alsook iedereen die voor rekening van deze leverancier leveringen doet en/of werken uitvoert, dient zich te conformeren aan de geldende wetten, reglementen en richtlijnen van het OPZ Geel inzake kwaliteit, beveiliging, veiligheid, gezondheid en milieu. De richtlijnen van OPZ Geel terzake zijn gedocumenteerd in het “Reglement derden” dat terug te vinden is via www.opzgeel.be Reglement voor derden.

Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 23

OPZ Geel heeft het recht om de overeenkomst, middels een loutere kennisgeving, en zonder enige verdere vormvereisten (waaronder een voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst) te ontbinden lastens de leverancier en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding in geval van:

 • overlijden, faillissement, gerechtelijke of onderhandse ontbinding, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, ieder feit waaruit het betalings- of leveringsonvermogen van de leverancier blijkt alsook om het even welke wijziging aan het juridische statuut van de leverancier;
 • gehele of gedeeltelijke niet-levering binnen de overeengekomen termijn voor zover de termijnoverschrijding minstens 14 kalenderdagen bedraagt;
 • verlies of dreigend verlies van de registratie als aannemer van de leverancier en/of diens onderaannemers waarop hij beroep doet voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • inbreuk op de bepalingen van art. 20 inzake geheimhouding en vertrouwelijkheid;
 • eender welke tekortkoming in hoofde van de leverancier waarvoor de leverancier door OPZ Geel in gebreke werd gesteld en welke tekortkoming niet geheel werd geregulariseerd binnen vijftien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Artikel 24

Alle geschillen die betrekking hebben op de interpretatie en/of uitvoering van een bestelling of overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout en/of de Raad van State, zonder afbreuk te doen aan het recht van OPZ Geel om voor een andere rechtbank te dagvaarden wanneer dit nuttig wordt geacht.

Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van toepassing.