Naar de hoofdinhoud

Procedure werken met derden in OPZ Geel

Bij elke aankomst of vertrek moet de aannemer/derde zich steeds eerst bij de Technische dienst aanmelden:

OPZ Geel – Technische Dienst

Pas 228 – 2440 Geel

Daar wordt hij/zij ingeschreven in het logboek en ontvangt hij/zij een badge (deze wordt bij vertrek terug afgegeven).

Algemeen

1.  De voorschriften opgenomen in dit document moeten door de aannemer/leverancier aan zijn personeel en onderaannemers opgelegd worden (conform afdeling 1 van hoofdstuk IV van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) De aannemer/leverancier staat er voor in dat deze voorschriften nageleefd worden, alsook dat hun onderaannemers deze voorschriften op hun beurt opleggen aan hun personeel en andere uitvoerders.

2. Wanneer de aangestelde aannemer werk laat uitvoeren door derden moet dit gemeld worden voor de uitvoering van de werken.

3. Werken die buiten de normale uren (08u00 – 16u00) of tijdens vrije dagen (weekend, verlof, ...) moeten uitgevoerd worden, kunnen alleen als iemand van OPZ Geel aanwezig kan zijn. Deze werken moeten tijdig aangevraagd worden. Zo niet wordt geen toegang verleend tot de werkplaats.

4. De aannemer voldoet permanent aan de bepalingen van : Wet Welzijn, ARAB,CODEX,AREI, VLAREM, VAREBO, VLAREMA, de sociale wetgeving, fiscale wetgeving en alle geldende wetten en reglementen die van toepassing kunnen zijn. Daartoe geeft hij de nodige opleiding & instructies aan zijn werknemers. De aannemer draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.

5. Minstens één Nederlandstalige overste van de aannemer zal permanent aanwezig zijn.

6. Het is verboden alcoholische dranken of drugs binnen te brengen binnen OPZ.

7. Enkel de plaatsen die verband houden met de opdracht mogen worden betreden, en dit via de voorgestelde weg.

8. Derden die werken in onderaanneming van de aannemer, vallen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de aannemer en moeten voldoen aan alle voorwaarden welke in deze procedure worden vernoemd.

9. Bij zware inbreuken of dringende redenen kan OPZ op eigen initiatief en op kosten van de aannemer correctieve maatregelen nemen. (bv. ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, onmiddellijk stilleggen van de relevante werken,…).

Brand - Evacuatie

10. Werken met openvuur, blanken vlam of hittepunt (b.v. lassen, snijbranden, solderen, afbijten, slijpen, afbranden van verf of vernis, ontdooien, plaatsen van roofing, …) moeten  worden aangevraagd bij de preventieadviseur van OPZ Geel (Preventieadviseur), dit voor de aanvang van de werken.

Bij onvoorziene en dringende werken wordt geen uitzondering gemaakt.

11. Er geldt een algemeen rookverbod binnen OPZ Geel. Roken kan enkel buiten de gebouwen op de daarvoor voorziene plaatsen.

12. Alle poorten, deuren , doorgangen, elektriciteitskasten en blusmateriaal moeten steeds vrij gehouden worden.

13. Bij alarm (ofwel sirene of mondelinge oproep) moet de aannemer onmiddellijk de gebouwen verlaten en zich naar de verzamelplaats begeven. De gebouwen mogen enkel terug betreden worden na goedkeuring van de directie van OPZ.

Machines - Gereedschap

14. Gebruik van materiaal en gereedschap, eigendom van OPZ, is niet toegestaan.

15. Bij alle toestellen, meegebracht door de aannemer, waarvoor een wettelijk verplichte keuring geldt, moet een kopie van het laatste keuringsverslag op eenvoudig verzoek voorgelegd worden.

16. Meldingsplicht voor schade: Ingeval van schade aan het patrimonium of aan installaties, dient dit direct gemeld te worden aan de technische dienst.

17. Gelet op de specifieke context van OPZ Geel is het ten allen tijde verboden materieel en machines onbewaakt achter te laten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

18. De werknemers van de aannemer moeten beschikken over adequate persoonlijke
beschermingsmiddelen en dienen deze op de juiste manier te gebruiken.

Afval

19. Na het beëindigen van de werkzaamheden en/of op het einde van de dagtaak moet het werkterrein proper en ordelijk achtergelaten worden. Alle afval moet door de aannemer zelf van onze terreinen verwijderd worden.

20. Bij een calamiteit moet de preventiedienst onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Alle kosten voortvloeiend uit dergelijke calamiteit vallen ten laste van de aannemer.

EHBO en ongevallen

21. De aannemer voorziet zelf in de nodige EHBO middelen eigen aan zijn uit te voeren taak.

22. Elk ongeval of incident dient te worden gemeld aan de preventieadviseur.