Naar de hoofdinhoud

Visie OPZ Geel

De patiënt met een psychische kwetsbaarheid staat centraal. Patiënten spreken mee in het wat en hoe van hun behandeling en als de omstandigheden het toelaten, nemen ze zelf de regie van hun herstel in handen. De zorgverleners werken herstelgericht: ze stellen zich present en hoopvol op, hebben oog voor de krachten van de patiënt en werken samen met de patiënt en zijn netwerk.
Differentiëren, verantwoordelijkheid delen en vraaggestuurd werken zijn de norm.

Vermaatschappelijking van de zorg betekent dat psychiatrische zorg steeds vaker in de onmiddellijke omgeving van de patiënt wordt georganiseerd. De opname op een bed gebeurt enkel wanneer zorg in de eigen context ontoereikend of onmogelijk is. OPZ Geel specialiseert daartoe verder zijn residentiële behandelprogramma’s en bouwt toegankelijke crisisopvang verder uit. OPZ Geel zet zijn expertise breder in ten behoeve van andere zorgverleners, differentieert zijn aanbod voor extramurale zorg en engageert zich in de GGZ-netwerken.

Samen met onze partners bouwen we psychiatrische zorgtrajecten uit die continuïteit van zorg voor de patiënt verzekeren – intramuraal en extramuraal – langs zijn hele weg naar herstel. De patiënt staat centraal en zijn behoeftes zijn de leidraad bij de organisatie van de zorg. Rond de patiënt is er een netwerk van functies die naargelang de context en de noodzaak ingeschakeld worden, soms tijdelijk, soms permanent.